Başkanlığımız

Kurumsal

Başkanlığımız

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

6 Nisan 2010 tarih ve 5978 Sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile ihdas edilen ve 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 4 Sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile yeniden yapılandırılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB); yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere ilişkin çalışmalar icra etmektedir.

Bugün, büyük bir çoğunluğu Kıta Avrupası’nda olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşayan yaklaşık 7 milyonluk bir Türk diasporası bulunmaktadır. Bu mevcudun anavatan Türkiye olan bağlarının güçlendirilmesi hem ülkemiz hem diasporamız hem de mesken ülkeler için önem arz etmektedir. YTB, yurt dışında kâin Türk varlığına yönelik çok boyutlu ve kapsayıcı bir diaspora politikası izlemektedir. Bu doğrultuda, Türk diasporasının kimlik ve kültürünü, bilhassa ana dilini muhafaza etmesi; anavatan aidiyetinin güçlendirilmesi; ve mukim olduğu ülkelerdeki ekonomik, sosyal, kültürel ve hukukî konumlarının tahkim edilmesi YTB’nin diaspora politikasının temelini teşkil etmektedir.

Ortak bir tarih ve kültürü paylaştığımız soydaş ve akraba topluluklarımıza ilişkin çalışmalar, YTB’nin bir diğer ana faaliyet alanını oluşturmaktadır. Balkanlar’dan Afrika’ya, Kafkasya’dan Doğu Avrupa’ya, Merkezî ve Doğu Asya’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir medeniyet havzasındaki faaliyetleriyle YTB, “kardeş” olarak tanımladığımız soydaş ve akraba topluluklarımızla ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkilerimizi her düzeyde geliştirmeyi amaçlamaktadır.

YTB’nin üçüncü ana faaliyet alanını uluslararası öğrenci hareketliliği oluşturmaktadır. 2012’den bu yana YTB koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülen Türkiye Bursları, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen nitelikli uluslararası öğrencilere sunulan son derece zengin ve kapsamlı bir burs programıdır. Lisans ve lisansüstü düzeyler ile uzun ve kısa süreli programlar çerçevesinde her yıl 175’i aşkın ülkeden yaklaşık 165 bin başvurunun alındığı ve 5 bin yeni uluslararası öğrencinin burslandırıldığı Türkiye Bursları kapsamında, ülkemiz üniversitelerinde hâlihazırda 15 bin Türkiye Burslusu uluslararası öğrenci yükseköğrenim görmektedir. YTB, Türkiye Bursları ile “birlikte büyüme” umdesi çerçevesinde, uluslararası öğrencilerin ülkemizde aldıkları eğitimin ardından kendi ülkelerinin büyüme ve kalkınma süreçlerine destek olmalarını sağlayarak nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Türkiye’deki eğitimlerini tamamladıktan sonra “Türkiye Mezunu” olarak dünya çapında 150 bin üyesi bulunan Türkiye Mezunları ailesine katılan bu öğrenciler, bir yandan ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere her alanda katkı sağlarken diğer yandan toplumlararası iş birliği ve ortak anlayışın kuvvetlendirilmesini sağlamaktadır.

Ülkemizin dış politika, yumuşak güç ve kamu diplomasisine görev, yetki ve sorumluluk alanları dâhilindeki faaliyetler çerçevesinde önemli katkılar yapan YTB, her üç alandaki çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.