İnsan Kaynakları

Kurumsal

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

YTB'de Kariyer

YTB, görev alanı itibariyle diaspora, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrenciler alanlarında çalışmalarını yürütürken çalışanlarına da;

· Diaspora politikaları,

· Kültürel diplomasi,

· Kamu diplomasisi ve

· Uluslararası eğitim

alanlarında çok yönlü bir kariyer imkanı sunmaktadır. Başkanlığımızda kariyer meslek bakımından istihdam,

· Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı,

· Alan Uzmanlığı

sınavları ile yapılmaktadır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı 657 sayılı Kanun çerçevesinde 3.5.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’’ tarafından belirtilen Kariyer Mesleklerinden (A Grubu Kadro) biridir. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

Genel Şartlar

·         En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

·         Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca belirlenecek yabancı diller için:

(a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan belgesi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge veya

(b) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, ilgili eğitim dilinde öğrenim görülmesi kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması almış olmak veya

 (c) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Uzmanlığa Geçiş: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanır.

Alan Uzmanı

Başkanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Alan Uzmanı alımı yapmaktadır. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen sınav(lar)da başarılı olanlar Alan Uzmanı olarak atanırlar.

Genel Şartlar

·         Başkanlıkça belirlenen fakülte/bölümlerde yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

·         Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca belirlenecek yabancı diller için:

                   (a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak veya

                   (b) İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından en az lisans veya doktora diploması almış olmak veya

                   (c) YDS denkliği bulunmayan veya YDS'de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı                          olmak.


Parçası Ol

Staj
Başkanlık stajyer alımını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında gerçekleştirmektedir.

Kimler Başvurabilir?
Staj

Nasıl Başvuru Yapılabilir?
Staj2

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami