Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

Cuma, Ağustos 20, 2021

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

 

 1. GENEL BİLGİLER
 1. Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.
 2. Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.
 3. Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.
 4. Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
 5. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

 

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE

E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00 (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

 

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
 3. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 4. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 5. Talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek

 

 1. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı )

Aranan Nitelikler:

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Büyük bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 • Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Load Balancer, Firewall, NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Kurumsal kablosuz ağ, switch, router yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE Productivity Solutions Expert, MCSE: Mobility sertifikalarından en az birine sahip olmak,
 • Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
 • Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Scripting (perl veya shell veya powershell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek
 • Tercihen:

            Bulut Teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,

            Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,

            ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

 

 1. BAŞVURULARIN YAPILMASI

Giriş sınavı başvuruları 24/12/2018 tarihinde başlayacak ve 07/01/2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 

 BELGE 

AÇIKLAMA

 a)

 Özgeçmiş

 

 b)

Mevcut Görünümü

Yansıtan Vesikalık Fotoğraf

 

 c)

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

1)Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

2)Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, 

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

ç)

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

d)

KPSS Sonuç Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

e)

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

f)

Mezuniyet Belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

g)

Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.)

ğ)

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

 

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)])
 • KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
 • En yüksek puandan başlanarak VII Sözleşme Ücretleri Bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
 • Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde 14/01/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 21/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 23/01/2019 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 23/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV

 • Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
 • Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın III. Başvuru Özel Şartları bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.
 • Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde 27/01/2019 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

 • Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
 • Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.

 

Alınacak Kişi Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

 1

 10

Ağ Ve Sistem Güvenliği Uzmanı

 3 Katına kadar

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI

 • Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
 • Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

 


İlgili Haberler

kardes-topluluklar
Kardeş Topluluklar,Uluslararası Öğrenciler,Yurtdışı Vatandaşlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da soydaş ve akraba topluluklar

Salı, 09 Nisan 2024

baglar
Bağlar

Kudüs bütün İbrahimî dinlerin ortak mekânı ve mirası... Yüzyıllar boyunca bu ortak mirasa saygıda kusur etmeyen bölgenin Müsl

Cuma, 05 Nisan 2024

duyurular
Duyurular,Yurtdışı Vatandaşlar

2024 Yılı Türkçe Saati Destek Programı

Cuma, 05 Nisan 2024